Architektura informacji serwisów informujących o jakości powietrza w Polsce

Hanna Gaweł

Referat przybliża problematykę elementów architektury informacji zastosowanej w ramach popularnych serwisów dedykowanych informacji o jakości powietrza w Polsce (Airly, Powietrze GIOS, aqicn.org, Plume Labs Air Quality Map, Breezometer, European Air Quality Index). Autorka analizuje układ map i występowanie narzędzi filtrujących wyniki zastosowanych wobec poszczególnych stref informacji o jakości powietrza na poszczególnych obszarach kraju oraz bada ich zróżnicowanie w obrębie poszczególnych platform. We wnioskach próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o unifikację nazewnictwa takich elementów i strukturę ich występowania (grupowanie w ramach serwisu) oraz ich wpływ na przejrzystość komunikatów dotyczących informacji o jakości powietrza. Otrzymane rezultaty porównuje z międzynarodowymi wytycznymi znanymi jako WHO Air Quality Guidelines, EU Ambient Air Quality Directives (AAQDs) oraz wytycznymi Eionet (European Environment Information and Observation Network).

Scroll to Top
Skip to content