„Tworzenie struktur informacyjnych…” czy „budynki, w których przechowywane są dane…”? – o postrzeganiu architektury informacji przez studentów (w świetle badań ankietowych)

Anita Has-Tokarz, Renata Malesa

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów trzech wydziałów Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie (próba ponad 200 osób). Celem badań było określenie stopnia rozpoznawalności architektury informacji jako kierunku kształcenia, wiedzy na temat specyfiki jej przedmiotu, świadomości roli i znaczenia AI w świecie zdominowanym przez technologie, a także perspektyw, umiejętności i możliwości zawodowych, jakie daje kształcenie w zakresie dyscypliny. Badania obejmują także analizę porównawczą dotyczącą ewentualnych różnic w postrzeganiu AI przez studentów tego kierunku oraz osób studiujących na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (produkcja medialna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, germanistyka, hispanistyka), a także studentów kierunków ścisłych (informatyka, matematyka).

Scroll to Top
Skip to content