Koncepcja interdyscyplinarnego obszaru badań architektury informacji

Stanisław Skórka

Celem wystąpienia jest przedstawienie zarysu pola badawczego architektury informacji.  Posiadanie własnego przedmiotu i celu badań jest, zdaniem Jerzego Ratajewskiego (2002, s. 10) jednym z kryteriów warunkujących funkcjonowanie dyscypliny naukowej. Wśród metod zastosowanych do zbadania problemów znalazły się: analiza literatury przedmiotu, metoda jakościowa, studium przypadków i analiza porównawcza.
Omówienie wyników: wątek architektury informacji jako dyscypliny naukowej lub obszaru badań był m.in. podejmowany przez następujących autorów: Brian A. de Hubert-Miller (2006), Nathaniel Davis (2010; 2018), Martyn Dade-Robertson (2011), Marcia Bates (2007), D. Grant Campbell (2006; 2007), Andrea Resmini i Luca Rosati (2011), Barbara Sosińska-Kalata (2017). Problemy badawcze architektury informacji (A.i.) mają charakter interdyscyplinarny, można podzielić je na dwie ogólne kategorie: 1. zagadnienia związane ze środowiskiem informacyjnymi w kontekście projektowania i ewaluacji ich elementów składowych, 2. zagadnienia dotyczące użytkowników znajdujących się w takim środowisku, ich zachowaniami informacyjnych, potrzebami, interakcjami i doświadczeniami. Przykładowo przedmiotem badań z gr. 1. mogą być ekosystemy informacji, szczególnie ich: kontekst, organizacja informacji, struktura, nawigacja, systemy etykietowania i wyszukiwania – zostaną one omówione podczas wystąpienia. W podsumowaniu zauważono, iż w obszar zainteresowań badawczych A.i. związany jest informacją w każdej postaci rozważaną z punktu widzenia jej projektowania, komunikowania oraz ewaluacji.

Scroll to Top
Skip to content