Architektura informacji polskich platform wydawniczych czasopism otwartych

Natalia Pamuła-Cieślak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Referat przybliża problematykę elementów architektury informacji zastosowanej w ramach polskich platform wydawniczych dedykowanych czasopismom otwartym (open access). Autorka analizuje rozmieszczenie i występowanie etykiet zastosowanych wobec poszczególnych stref informacji o czasopismach oraz archiwów pełnych tekstów oraz bada ich zróżnicowanie w obrębie poszczególnych platform. We wnioskach próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o unifikację nazewnictwa takich elementów i strukturę ich występowania (grupowanie) oraz ich wpływ na przejrzystość komunikacji naukowej w polskich czasopismach otwartych publikowanych w ramach omawianych platform. Otrzymane rezultaty porównuje z międzynarodowymi wytycznymi znanymi jako Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing opracowanymi przez The Committee on Publication Ethics, the Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association and the World Association of Medical Editors.

architektura informacji, otwarty dostęp, czasopisma otwarte, platformy wydawnicze, etykietowanie, komunikacja naukowa
Scroll to Top
Skip to content