Wizualizacja informacji jako kompetencja oraz metoda kształcenia na kierunku Architektura informacji

Zbigniew Osiński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Celem wystąpienia będzie podzielenie się wnioskami z pierwszych semestrów funkcjonowania kierunku Architektura informacji na UMCS w Lublinie. Okazało się, że specyfika tego kierunku umożliwia stworzenie modelu studiów odbiegającego od dotychczas realizowanych – ogólnoakademickich, skoncentrowanych na poznawaniu teorii oraz zawodowych, ukierunkowanych na potrzeby konkretnego zawodu. Nowy model to studia, których istotą jest nabywanie kompetencji – zdolności do wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w celu rozwiązania problemu, wykonania zadania. Problem ten omówiony zostanie na przykładzie kształtowania kompetencji w zakresie wizualizacji informacji. Coraz częściej dostrzega się, że media, nauka, reklama, analityka biznesowa itp. wykorzystują przekaz informacji w formie zwizualizowanej. Prawidłowe odczytanie i zrozumienie takiego przekazu wymagają specyficznych umiejętności. W dotychczasowych badaniach autor stwierdził, że absolwenci polskiego systemu edukacji nie posiadają wystarczających umiejętności dla sprawnego odczytywania wizualizacji, a zwłaszcza dla uogólniania szczegółowych informacji, odczytywania znaczenia elementów graficznych oraz zaplanowania architektury informacji i zaprezentowania przekazu w formie wizualnej. W swoim wystąpieniu autor podzieli się pomysłami na metody prowadzenia zajęć, które pozwolą kształcić brakujące umiejętności oraz pierwszymi wnioskami z ich wykorzystywania.

kompetencje, architektura informacji, wizualizacja
Scroll to Top
Skip to content