Kształcenie w zakresie architektury informacji w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – doświadczenia i wyzwania

Anita Has-Tokarz, Renata Malesa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W referacie przedstawione zostaną doświadczenia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie związane z opracowaniem i wdrożeniem od roku akademickiego 2016/2017 programu kierunku studiów – architektura informacji. Omówione zostaną m. in. zakładane efekty kształcenia, uwzględnione treści, przewidziane specjalności, organizacja praktyk zawodowych, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy. Wskazane zostaną trudności, które wystąpiły na etapie projektowania oraz wdrażania studiów (m. in. konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, poszerzania zakresu prowadzonych badań i doskonalenia kompetencji kadry, wypracowania procedur współpracy z nową kategorią interesariuszy zewnętrznych), jak również wypracowane w tym zakresie rozwiązania praktyczne. Doświadczenia Instytutu zostaną zaprezentowane w odniesieniu do ogólnej koncepcji AI jako dziedziny wiedzy i praktyki zawodowej.

architektura informacji, nauka o informacji, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS
Scroll to Top
Skip to content