Multidyscyplinarny paradygmat architektury informacji

Stanisław Skórka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Architektura informacji (AI) jako dyscyplina jest dopiero odkrywana. W literaturze przedmiotu wskazano wiele obszarów zainteresowań AI jako dziedziny wiedzy. Jednym z fundamentów dyscypliny naukowej jest posiadanie własnego paradygmatu, tj. pola badawczego, celów, teorii oraz systemu pojęć akceptowanego przez daną społeczność naukową. Do fundamentalnych założeń AI można zaliczyć strukturalistyczną koncepcję mówiącą, iż zrozumienie pewnych zjawisk wymaga uchwycenia struktury, w której one występują. Paradygmatami czerpanymi z innych dyscyplin będą również następujące założenia: każda informacja posiada swoją architekturę, struktura informacji zmienia się w zależności od jej treści, zastosowanego kodu i kształtu, znaki rozpoznawane są przez opozycję do innych znaków w systemie. Celem referatu będzie omówienie i analiza koncepcji pola badawczego AI wywodzącego się z innych dziedzin (np. filozofii, informatologii, inżynierii oprogramowania, architektury i komunikacji społecznej), które m.in. łączy zasadnicze pytanie: co sprawia, że informacja informuje?

architektura informacji, dziedzina wiedzy, pole badawcze architektury informacji, paradygmat, struktura informacji
Scroll to Top
Skip to content